Đi về

Thực ra là đi về hôm qua, nhưng mỏi quá đi ngủ sớm, sáng thứ 2 mới ngồi viết được, thôi đành đăng lùi thời gian ngày CN nhé, cho nó đúng lịch trình. Tình hình là đi rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra cả. Trước khi đi mẹ già còn đưa cho cái bùa bình an để bỏ vào ví cho nó an tâm nữa.