“Thiên nga đen” (2)

Vậy phải chăng không nên tin các dự báo? Nói vậy thôi, hầu hết các dự báo đều không phải tính toán 100% trên xác suất, mà còn trên lịch sử, tâm lý và nhiều thứ hầm bà lằng khác nữa. Các nhà dự báo tài chính đều rất khó khăn khi dự báo như vậy. Một phần vì họ còn đang dự báo trên các biến cố Cực độ, mà còn họ đang dự báo trên sự được mất số tiền và của cải của các nhà đầu tư khác nhau. Và nếu nhà đầu tư mất, thì họ sẽ quay trở lại phê phán các nhà dự báo ngay lập tức.

“Thiên nga đen”

Trước kia, người ta đã tin rằng tất cả các thiên nga đều trắng. Nhưng cho đến khi khám phá ra thiên nga đen tồn tại trên đời (ở Úc), người ta mới bỏ đi suy nghĩ như màu trắng của thiên nga. Một sự kiện bất ngờ như thế thay đổi toàn bộ thế giới quan (về thiên nga) của nhân loại. Và đây chính là chủ đề của quyến sách tôi muốn giới thiệu với các bạn sau đây.