Chán …

Vậy là đã đi làm được hơn 1 tháng rồi, cũng một tháng đó mình chỉ cắm đầu cắm cổ vào ở chỗ làm mới mà không ngó mặt lên được